Energetika in regulativa ’22

9. Forum o novostih regulative, omrežij in trga za leto 2022
3. februar, Ljubljana, Domus Medica (hibrid)

Ker je zlasti nova regulativa tista, ki kroji vaše poslovne priložnosti v energetiki, vas vabimo, da se udeležite vodilnega energetskega regulativnega foruma ’22, kjer se učinkovito seznanite in posvetujete z vodilnimi strokovnjaki o novostih treh pomembnih regulativnih tem: omrežnina in nove tarife, prožnost ter opolnomočenje odjemalca ob spremenjenih cenah energentov na trgu za 2022.

Organizator:
Pokrovitelj:
Pokrovitelj:
Mali pokrovitelj:
Medijski pokrovitelj:
Naš stik
Podpornik:

GOVORCI

Govorec brez slike
mag. Duška Godina, Agencija za energijo

Je direktorica Agencije za energijo, kjer je zaposlena vse od leta 2005. Pred nastopom direktorovanja agencije je opravljala delo svetovalke direktorice, vodila pravno in kadrovsko področje ter sodelovala pri sprejemanju vseh ključnih odločitev energetskega regulatorja. Ves čas dejavno sodeluje pri kreiranju in izvajanju energetske politike ter oblikovanju slovenske energetske zakonodaje.

Mag. Aleksander Mervar, Eles
mag. Aleksander Mervar, ELES

Direktor družbe ELES, d. o. o., je številna in raznolika znanja ter delovne izkušnje pridobil z zaposlitvijo na vodilnih delovnih mestih več velikih slovenskih družb. Je soustanovitelj podjetja Gen-I. Bil je predsednik Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije, član predsedstva WEC za JV Evropo in podpredsednik komisije za vrednotenje premoženja slovenske elektroenergetike. Bil je član številnih nadzornih svetov večjih slovenskih družb, med drugim predsednik NS Geoplin in Geoplin plinovodi, Plinovodi in podpredsednik NS SOD, d. d. Trenutno opravlja funkcije predsednika kadrovske komisije NS KAD, podpredsednika akreditacijske komisije NS KAD, člana revizijske komisije NS KAD, d. d., člana NS Slovenske železnice, d. o. o., in predsednika revizijske komisije NS SŽ. Je imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.

mag. Boris-Kupec
mag. Boris Kupec, GIZ DEE

Mag. Boris Kupec je predsednik skupščine GIZ distribucije električne energije in predsednik uprave Elektro Celje.

Mag. David Batič, Agencija za energijo
mag. David Batič, Agencija za energijo

V Agenciji za energijo je odgovoren za vodenje sektorja za razvoj in področja monitoringa delovanja trga z energijo, REMIT, pametnih omrežij/trgov, elektromobilnosti, učinkovite izmenjave podatkov na trgih z energijo ter za poslovno informatiko. Je tudi podpredsednik Sekcije za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET) pri Energetski zbornici Slovenije.

Jan Kostevc_foto
mag. Jan Kostevc, ACER

Mag. Jan Kostevc je zaposlen na Evropski Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) kot vodja ekipe za energetsko infrastrukturo v sklopu Oddelka IGR (Infrastructure, Gas and Retail), ki obsega tako električno kot plinsko infrastrukturo skozi dotične razvojne načrte (ENTSO-E TYNDP, ENTSOG TYNDP, skladnost z nacionalnimi razvojnimi načrti, projekti skupnega interesa, itd.) kot tudi vprašanja omrežnin, raziskav ter inovacij, sigurnosti dobave plina, itd. Pred tem je delal pri ELES-u kot vodja službe za podporo obratovanju, kjer je bil vpet tako v problematiko obratovanja sistema, kot tudi v razvoj inovativnih projektov.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

Tine Marčič foto
dr. Tine Marčič, Agencija za energijo

Tine Marčič je doktor tehničnih znanosti s področja elektrotehnike in uveljavljen raziskovalec. Poklicno pot je pričel na TECES, kjer je nazadnje skrbel za vodenje interdisciplinarnih projektnih konzorcijev. Hkrati je bil ves čas raziskovalno dejaven v navezavi s FERI, UM. Trenutno je zaposlen na Agenciji za energijo, kjer v okviru v Sektorja za razvoj in monitoring trga primarno skrbi za shemo spodbud za raziskave in inovacije ter naložbe v pametna omrežja. Dr. Marčič že od samega začetka sodeluje v aktivnostih projekta INTERRFACE.

Govorec brez slike
mag. Stanislav Vojsk, SODO

Od leta 2020 je direktor družbe SODO, kjer je zaposlen vse od leta 2014. Pred tem je delovne izkušnje nabiral v številnih podjetjih, povezanih z energetiko. Njegova prva zaposlitev je bila v podjetju Elektro Maribor, v kateri je bil med drugim tudi predsednik uprave.

Govorec brez slike
mag. Borut Rajer, Borzen

Je direktor energetskega področja pri družbi Borzen, d. o. o., in član upravnega odbora EuroPEX, združenja evropskih energetskih borz, kjer je bil tudi štiri leta vodja delovne skupine za okoljske trge. Že več let zapored je gostujoči predavatelj na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pri predmetu Ekonomika energetike.

dr. Jurij Curk
dr. Jurij Curk, Elektro Ljubljana

Ima več kot 30 let praktičnih izkušenj na področju elektroenergetike, zlasti na distribucijskih in prenosnih elektroenergetskih omrežij. Deloval je na univerzi, pri načrtovanju in inženiringu, izvedbi kompleksnih projektov, proizvodnji opreme, ukvarjal se je s svetovanjem ter energetsko politiko. Od maja 2018 je zaposlen v Elektru Ljubljana kot svetovalec uprave za tehnološki razvoj. Ukvarja se s projekti povezanimi z e-mobilnostjo, prožnostnim odjemom in pametnimi omrežji.

Luka Jazbec
Luka Jazbec, GEN-I

Luka Jazbec je vodja službe za regulativo in skladnost poslovanja pri podjetju GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o, kjer je odgovoren za vodenje in koordinacijo analiz ter odzivov na regulatorne spremembe in izzive, ter zagotavljanje skladnosti poslovanja z energetsko regulativo na 22 trgih, na katerih je GEN-I aktiven, kar zajema celovit pregled sprememb zakonodajnih okvirov in usmeritev na ravni EU ter posebej raznolikih pristopov in načinov implementacije glede na lokalne specifike posameznih trgov, tako v EU kot v širši regiji. Preden se je pridružil GEN-I je v Bruslju deloval na področju energetske in okoljske politike EU. Magistriral je iz okoljske tehnologije in mednarodnih odnosov na Diplomatski akademiji na Dunaju in Tehnični univerzi na Dunaju ter diplomiral iz ekonomije in politologije na univerzi Sussex v Veliki Britaniji.

Rok Lacko
dr. Rok Lacko, GEN-I

Rok Lacko je diplomiral leta 2012 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani iz področja testnega laboratorija vodikovih tehnologij hranjenja energije. Kot mladi raziskovalec je raziskoval zakonitosti integracije vodikovih tehnologij za učinkovito izrabo obnovljivih virov energije, kar je uspešno zagovarjal leta 2015 v svoji doktorski disertaciji. Leta 2016 se je pridružil podjetju GEN-I kot vodja projekta “Designing eTrading Solutions for Electricity Balancing and Redispatching in Europe — FutureFlow’ (EU H2020). Od leta 2017 dalje deluje kot vodja službe za razvoj energetskih storitev na področju komercialnega izvajanja storitev upravljanja s porabo in razpršeno proizvodnjo. S svojimi izkušnjami soustvarja vsebino tudi na raziskovalnih projektih Aktivni odjemalec, Trajnostna E-mobilnost, Turizem 4.0 (SPIRIT/MGRT) kot vodja projektnih skupin iz področij razvoja agregacijske platforme, izvedbe pilotnih projektov, testiranja in validacije rezultatov.

Bogomil Jelenc
mag. Bogomil Jelenc, SODO
V podjetju SODO deluje na področju razvoja novih rešitev, digitalizacije v distribuciji in poslovnih procesih informacijske varnosti, pametnih omrežij, naprednih sistemov merjenja in novih pristopov k reševanju izzivov v distribucijskem elektroenergetskem sistemu.
Barbara Karl
Barbara Karl, SODO
Barbara je zaposlena v družbi SODO, kjer deluje na različnih področjih pravnih vprašanj distribucijskega operaterja (DO), povezanih z dostopom uporabnikov do distribucijskega sistema in uporabe omrežja, priključevanja uporabnikov na distribucijski sistem, posegi v prostor za zagotovitev in vzpostavitev distribucijske elektroenergetske infrastrukture. V zadnjem času aktivno sodeluje pri oblikovanju nove zakonodaje na področju oskrbe z elektriko, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ki zadevajo pristojnosti DO in pri pripravi podzakonskih aktov (SONDSEE) ter drugih dokumentov, v pristojnosti DO.
Uroš Blažica
Uroš Blažica, Elektro Primorska

Elektro Primorska vodi od leta 2012. Poklicne izkušnje si je večinoma nabiral v komerciali in marketingu oziroma prodaji, čeprav je po osnovni izobrazbi diplomirani inženir elektrotehnik – elektronik. Po končanem študiju se je zaposlil v Adria avtu v Novi Gorici in nato še dobro desetletje delal v podružnici British Petroliuma, kjer je pridobil večino znanja s področja marketinga in prodaje. Po nabiranju izkušenj v prodajni mreži v Sloveniji in širše je nato nekaj časa delal kot vodja razvoja vzhajajočih trgov Vzhodne Evrope in sodeloval pri razvoju prodajne mreže v Južni Evropi. Po odprtju podjetja v Srbiji je bil nekaj časa tudi direktor tega podjetja. Iz naftne industrije je prešel k Telekomu Slovenija, kjer je sprva delal kot vodja poslovne enote v Novi Gorici, in nato še nekaj let kot direktor prodaje. Po združitvi Telekoma in Mobitela je prevzel vodenje segmenta ključnih kupcev, njegov zadnji večji projekt pred prihodom v Elektro Primorsko pa je bil gradnja brezžičnega omrežja v Ljubljani.

Gregor Omahen
mag. Gregor Omahen, ELES

Od leta 2016 je zaposlen v podjetju ELES, kjer se osredotoča na področje pametnih omrežij. V sodelovanju s skupino strokovnjakov je postavil temelje sistemskega pristopa, v okviru katerega so nastalki Vizija razvoja pametnih omrežij v Sloveniji, Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji in Operativni načrt nacionalnega demonstracijskega projekta pametnih omrežij, ki so predstavljali vsebinsko osnovo slovensko japonskega partnerstva na področju pametnih omrežij (Projekt NEDO). 

PROGRAM

PROGRAM*

08.30

Registracija in sprejem udeležencev

09.00

ENERGETSKA REGULATIVA ZA 2022
Moderatorka foruma: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

Novosti energetske regulative 2022 in naprej, uvodni nagovor
mag. Duška Godina, Agencija za energijo

09.25

NOVE TARIFE IN REGULATIVNI OKVIR
Prenova obračuna omrežnine
mag. David Batič, Agencija za energijo

Regulativni izzivi elektrodistribucije
Uroš Blažica, Elektro Primorska in GIZ DEE

Prihajajoče spremembe v bilančnem obračunu
mag. Borut Rajer, Borzen

10.55

Odmor za mreženje udeležencev

11.20

TRG PROŽNOSTI
Projekt Interrface – rezultati in uporabnost na nacionalni ravni
dr. Tine Marčič, Agencija za energijo

11.40

OMIZJE: Razvoj trga s prožnostjo
Govorci: mag. David Batič, Agencija za energijo, dr. Jurij Curk, Elektro Ljubljana, dr. Rok Lacko, GEN-I,
mag. Gregor Omahen, ELES

12.30

OPOLNOMOČENJE KONČNEGA ODJEMALCA
Posodobimo temelje regulacije: kako do resničnih koristi za končne odjemalce
mag. Jan Kostevc, ACER

12.50

Odmor za mreženje udeležencev

13.10

Zasilna in nujna oskrba končnih odjemalcev; pomembnost aktivne vloge
končnih odjemalcev pri zagotavljanju dobave električne energije

mag. Bogomil Jelenc in Barbara Karl, SODO

Opolnomočenje končnega odjemalca in vidiki fleksibilnosti, omrežnin in rasti cen
Luka Jazbec, GEN-I

14.00

STRATEŠKO OMIZJE: Regulativni izzivi zelene energetike
Govorci: mag. Duška Godina, Agencija za energijo, mag. Boris Kupec, GIZ DEE,
mag. Aleksander Mervar, ELES, mag. Stanislav Vojsk, SODO

15.00

Mreženje udeležencev

15.45

Zaključek konference


*Organizator si pridržuje pravico do sprememb

POKROVITELJI DOGODKA

Organizator:
Pokrovitelj:
GIZ logo
Pokrovitelj:
ELES logo
Mali pokrovitelj:
Podpornik:
Medijski pokrovitelj:
Naš stik

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obveznaPOSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna