Splošni pogoji za dogodke Prosperia d. o. o.

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezni dogodek, varovanje osebnih podatkov, kotizacijo in način plačila ter samo izvedbo dogodka in pogoje udeležbe ter dostopa do gradiv za dogodke, ki jih organizira Prosperia, d. o. o., Železna cesta 10a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator).

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijave na vsak dogodek ne glede na obliko prijave ter veljajo in se uporabljajo za vse dogodke in udeležence ter smiselno kupce gradiv, razen če Organizator za posamičen dogodek izrecno in pisno na spletni strani dogodka določi drugače. 

Vsaka oseba, ki se prijavi na posamičen dogodek, nepreklicno, brezpogojno in v celoti sprejema te splošne pogoje, ki so v vsakokratni veljavni različici za posamičen dogodek objavljeni na spletni strani Organizatorja.

2. Varovanje osebnih podatkov

Pridobljene osebne podatke se bo uporabljalo skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in GDPR za potrebe organizacije dogodka in komuniciranje z udeleženci ter jih brez privolitve oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredovalo tretjim osebam. Več v Politiki zasebnosti.

3. Prijava, kotizacija in plačilo

Prijava

Prijava na posamezni dogodek se lahko pošlje do zasedbe prostih mest po spletnem obrazcu na spletni strani www.prosperia.si – na podstrani dogodka, po elektronski pošti na e-naslov info@prosperia.si ali po pošti na naslov Železna cesta 10a, 1000 Ljubljana. Spletna prijava je potrjena, ko prejmete potrditveno e-poštno sporočilo.

Če je takšna možnost določena in objavljena na spletni strani za posamični dogodek, ki je izveden fizično, se prijavnico lahko izpolni in odda tudi na dan in na lokaciji izvedbe fizičnega dogodka.

Če je takšna možnost določena in objavljena na spletni strani za posamični dogodek, ki je izveden po spletu, sta prijava in nato dostop do dogodka na dan dogodka mogoča po izvedenem plačilu.

Kotizacija

Višina kotizacije in kaj vse vključuje, je določeno za posamezni dogodek in objavljeno na spletni strani dogodka. DDV praviloma ni vključen in se obračuna posebej po veljavni davčni stopnji.

Objavljeni popusti veljajo ob pravočasnem plačilu. Sicer se kotizacija zaračuna v celoti. Rok je naveden v predračunu.

Plačilo

Po prejemu prijave se izda predračun oz. račun. Rok plačila je določen na predračunu oz. računu. Kotizacijo se lahko plača tudi pred prejemom predračuna oz. računa.

Plačilo se nakaže praviloma pred izvedbo dogodka na transakcijski račun pri UniCredit Banka Slovenija, d. d., Ljubljana: SI56 2900-0005 5676 208.

Račun za plačilo kotizacije se izda po opravljeni storitvi.

4. Popusti

Popusti za posamezen dogodek so opredeljeni na spletni strani dogodka. Popust se upošteva, če ga udeleženec uveljavlja v določenem roku oz. izkaže obstoj okoliščine za popust. Za upoštevanje popustov je potrebno pravočasno plačilo v roku, ki je naveden na predračunu. Sicer se kotizacija zaračuna v celoti. Popusti se ne seštevajo.

Študentje

Študentje so upravičeni do posebnega popusta pri kotizaciji za dogodke, pri katerih je to izrecno določeno. Študentje se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznico in/ali potrdilom o šolanju. Študentski popust je praviloma namenjen rednim dodiplomskim študentom 1. in 2. bolonjske stopnje. Študentskega popusta nimajo pravice uveljavljati osebe, ki so redno zaposlene.

Upokojenci

Upokojenci so upravičeni do posebnega popusta pri kotizaciji za dogodke, pri katerih je to izrecno določeno. Upokojenci se izkažejo z osebnim dokumentom in kopijo odrezka o prejemu pokojnine.

5. Odjava in zamenjava udeležencev

Odjava udeleženca

Odjava oz. odpoved prijave udeleženca je brez obveznosti plačila kotizacije mogoča v pisni obliki na info@prosperia.si najmanj 8 dni pred dogodkom, če ni izrecno za posamezen dogodek na spletni strani določeno drugače.

Ob prepozni odjavi, kar pomeni manj kot 8 dni pred dogodkom, ali neudeležbi na dogodku se kotizacija za prijavljeno udeležbo na dogodek zaračuna v celoti.

Odjava oz. odpoved prijave brez obveznosti plačila celotne kotizacije ni mogoča, če je udeleženec ob prijavi zahteval plačilo po izvedenem dogodku. V tem primeru se kotizacija zaračuna v celoti.

Neplačilo predračuna in/ali neudeležba na dogodku ne pomeni avtomatske odjave z dogodka. Če se prijavljeni želi odjaviti, mora to pisno sporočiti na info@prosperia.si, in sicer vsaj 8 dni pred dogodkom. Sicer odjava ni več mogoča.

Zamenjava

Zamenjava udeleženca je vedno mogoča v pisni obliki brez doplačila na info@prosperia.si. Zamenjava je brezplačna in možna do zadnjega dne pred dogodkom do 15. ure. 

6. Sprememba, odpoved dogodka

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine programa, datuma ali lokacije dogodka.

Prav tako si Organizator pridržuje pravico do odpovedi dogodka. V tem primeru že prijavljene udeležence po elektronski pošti ali telefonu obvesti o odpovedi dogodka in v celoti vrne dospela plačila ali po dogovoru z udeležencem zadrži sredstva za udeležbo na drugem izobraževalnem dogodku v tekočem letu.

7. Zamenjava načina spremljanja dogodka pri hibridnih dogodkih

Zamenjava načina spremljanja dogodka iz opcije »v živo« v »spletno« je možna brez dodatnega doplačila, v kolikor udeleženec ne želi ali ne more spremljati dogodka v živo. Zamenjava je brezplačna in mogoča v pisni obliki brez doplačila na info@prosperia.si. V kolikor je takšna zamenjava načina sporočena šele na dan izvedbe dogodka, si organizator pridržuje pravico, da zamenjavo izvede in pošlje spletni dostop takoj, ko je mogoče, vendar najkasneje v roku 75 minut od sporočene zamenjave.

Zamenjava načina spremljanja dogodka iz spletnega načina v opcijo »v živo« je možna v pisni obliki z doplačilom do vrednosti kotizacije za spremljanje dogodka “v živo” kot velja na dan sporočene zamenjave. Zamenjavo je potrebno sporočiti do zadnjega dne pred dogodkom do 8.00 ure na info@prosperia.si.

8. Pogoji za udeležbo akreditiranih novinarjev

Organizator po lastni presoji lahko omogoča brezplačno udeležbo povabljenim in akreditiranim novinarjem na določenih dogodkih. Novinar akreditacijo pridobi s pravočasno prijavo in izkaže z novinarsko izkaznico in pisno izjavo uredništva, da bo novinar za potrebe medija pokrival dogodek in o tem poročal oz. napisal članek.

9. Gradiva dogodkov

Če kotizacija vključuje delovna gradiva dogodka, so ta objavljena in dostopna na spletni strani Organizatorja za določeno časovno obdobje. Prispevki tujih predavateljev so praviloma objavljeni v originalu, brez prevoda v slovenski jezik.

Po presoji Organizatorja je po dogodku mogoč plačljiv dostop do gradiv, objavljenih na spletni strani, z dogodkov, ki so dostopni na spletni strani www.prosperia.si. Nakup je praviloma mogoč po spletu. Ob uspešnem nakupu kupec na svoj naveden e-naslov prejme potrditveno e-pošto o nakupu, uporabniško ime in geslo ter časovno razpoložljivost dostopa do gradiva, ki ga je kupil.

Dostop do gradiva je vezan na enega registriranega uporabnika, posredovanje dostopnih podatkov in gradiv tretjim osebam se šteje kot kršitev licenčnih in intelektualnih pravic. V tem primeru lahko Organizator blokira nadaljnji dostop do gradiva; kupnina za nakup gradiva pa se ne vrača.

10. Vsebina dogodkov in predavanj

Vsebina predavanj in izjav na posameznih dogodkih izraža izključno mnenja govorcev oziroma avtorjev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Organizatorja.

Predavanja, ki bodo potekala v tujem jeziku brez prevajanja v slovenski jezik, bo Organizator posebej označil in napovedal vnaprej v javnih objavah programa. Udeleženec lahko pisno pošlje obvestilo na info@prosperia.si vsaj 10 dni pred dogodkom, da bi želel prevod v slovenski jezik. Organizator ga bo zagotovil, če bo to tehnično in organizacijsko izvedljivo, sicer pa bo zagotovil vsaj pisni prevod povzetka.

11. Fotografiranje in snemanje dogodkov

Organizator si pridržuje pravico do fotografiranja in avdio- ter videosnemanja dogodkov, govorcev in udeležencev. Posneti materiali in izjave udeležencev so v lasti Organizatorja in se lahko uporabljajo za namene obveščanja o dogodku in njegove promocije na spletni strani Organizatorja, e-sporočilih, na družbenih omrežjih Organizatorja, v tiskovinah dogodka, v javnih medijih in drugih komunikacijskih kanalih, ki jih Organizator uporablja za promocijo. Organizator lahko avdio-, video- in fotogradiva z dogodkov časovno neomejeno uporablja v promocijske namene.

Če posamezni udeleženec ne želi biti vključen v slikovna, video- ali avdiogradiva, mora na to izrecno pisno opozoriti Organizatorja na info@prosperia.si, da se ga lahko prepozna in izključi iz slikovnega materiala, v katerem je fotografiran ali sneman od blizu na in lahko prepoznaven.

Osebe, ki niso akreditirani novinarji, smejo posneti ali fotografirati posamezne dele dogodka ali celoten dogodek zgolj s pisnim soglasjem Organizatorja. Teh gradiv se brez izrecnega pisnega soglasja Organizatorja ne sme uporabljati za kakršnekoli druge namene kot za obveščanje in informiranje javnosti po tiskanih in spletnih medijih.

12. Neposredno trženje

Organizator lahko prejete osebne podatke udeležencev in kupcev gradiva ali preostalih izdelkov in storitev Organizatorja uporablja za neposredno trženje svojih podobnih storitev oz. dogodkov in izdelkov. Navedene osebne podatke Organizator hrani in obdeluje do pisnega preklica udeleženca. Udeleženec lahko kadarkoli pisno zahteva, da Organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Organizator je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja in o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Stroške teh dejanj v zvezi s prenehanjem uporabe osebnih podatkov posameznika nosi Organizator. 

13. Omejitev neposrednega trženja na dogodkih

Neposredno trženje na dogodkih Organizatorja, ne glede na to, ali so organizirani v fizični ali virtualni obliki, vključno z, ne pa tudi omejeno na aktivnosti pred in po izvedbi dogodka, je mogoče le na podlagi partnerske pogodbe z Organizatorjem. Da bi udeležencem dogodkov zagotovili prijetno uporabniško izkušnjo in okolje brez motenj, Organizator ne dovoljuje neposrednega trženja s strani drugih udeležencev dogodka ali nepooblaščenih deležnikov, ki z Organizatorjem niso sklenili partnerske pogodbe. To pravilo vključuje, vendar ni omejeno na naslednje aktivnosti:

o s pogodbo nedogovorjeno razstavljanje, prenosna razstavna mesta, gostinske storitve;
o s pogodbo nedogovorjene aktivnosti za pridobivanje članov in promocije dogodkov;
o s pogodbo nedogovorjeni sprejemi, zabave, srečanja in podobni dogodki (tudi dogodki izven prizorišča) za govorce, udeležence in druge goste dogodka v času, ko so ti angažirani s strani Organizatorja;
o novačenje udeležencev konference ali osebja Organizatorja;
o s pogodbo nedogovorjena distribucija tiskanih ali elektronskih materialov, vključno z literaturo, znaki, letaki, vabili, vstopnicami, obrazci itd. (razen poslovnih vizitk).

Vsako fizično osebo in/ali organizacijo, za katero bo ugotovljeno, da krši ta pravila, se sme odstraniti z dogodka brez povračila denarja za vstopnico. Organizator ima zoper kršitelje pravico zaračunati nadomestilo v višini 2000 EUR brez DDV, pri čemer nadomestilo ne vpliva na morebitne druge odškodninske zahtevke Organizatorja zoper kršitelja.

14. Kodeks vedenja na dogodkih

Če se udeleženec vede neprimerno, v nasprotju z zakoni, žaljivo ali škodljivo do drugih udeležencev dogodka ali Organizatorja ali kako drugače moti dogodek, si Organizator pridržuje pravico do izključitve udeleženca z dogodka. Udeleženec v tem primeru ni upravičen do povračila stroškov ali vrednosti vstopnice. Organizator si pridržuje pravico do uveljavljanja dodatnih odškodninskih zahtevkov.

15. Obveščanje

Udeleženec soglaša k obveščanju o ponudbi Organizatorja. Udeleženec lahko soglasje za obveščanje kadarkoli prekliče s pisnim obvestilom Organizatorju.

16. Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji veljajo z dnem 1. 4. 2021.

Prosperia, d. o. o.

Ljubljana, 31. 3. 2021

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna