Energetika in okolje ’23

13. Vrh zelene energetike

6. april, Brdo pri Kranju

Udeležite se zelo aktualnega Vrha zelene energetike, ki vas seznanja z novostmi pospeševanja zelene transformacije in uvajanja obnovljivih virov energije v spremenjenih okoliščinah ene največjih energetskih (in dobavnih) kriz v EU.

Vrh zelene energetike je namenjen voditeljem iz energetike in gospodarstva, menedžerjem, energetskim in okoljskim strokovnjakom ter vsem, ki se zavedajo nujnosti zelenega prehoda, uvajanja obnovljivih virov energije in večanja neodvisnosti, še zlasti v času radikalnih novih geopolitičnih razmer v Evropi po začetku ukrajinsko-ruske vojne.

NOVO: pooblaščeni in nadzorni inženirji kot člani IZS za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Po dogodku prejmete ustrezno potrdilo. Pri prijavi pod opombo navedite svojo »IZS številko«.

udeležencev naših dogodkov

let izkušenj

dogodkov

GOVORCI

Obiščite nas spet čez nekaj dni, kmalu vam razkrijemo nove govorce.

Marko Lotrič
Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta

Marko Lotrič je bil generalni direktor in ustanovitelj mednarodno uveljavljene skupine LOTRIČ Metrology in je svojo samostojno poklicno pot pričel z odprtjem obrti za kalibracijo tehtnic, uteži in pipet. Danes skupina združuje že preko 170 strokovnjakov s področja meroslovja, zaposlenih v devetih podjetjih v sedmih državah. Poleg matičnega podjetja LOTRIČ Meroslovje v Sloveniji poslujeta še podjetji LOTRIČ Certificiranje, ter PSM merilni sistemi. Hčerinska podjetja delujejo v Nemčiji, Avstriji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji, kjer so vzpostavljeni akreditirani laboratoriji.

Neizmerno verjame v moč znanja, spodbuja inovativnost in prisega na poštenost. Vrednota, ki ji daje poseben pomen je zaupanje, tako med zaposlenimi kot pri delu z odjemalci. Znanja in izkušnje, ki jih je pridobil na področju meroslovja, z veseljem deli med svoje sodelavke in sodelavce ter krepi kulturo odličnosti.

Zagotavljanje kakovosti in odličnosti potrjuje poslovanje v skladu s standardoma ISO 17025 in ISO 17020 ter EFQM modelom odličnosti. Podjetje je dvakratni prejemnik najvišjega državnega priznanja za poslovno odličnost.

Kot enega izmed pomembnih korakov k uspešnosti podjetja izpostavlja sodelovanje in partnerstva, ki omogočajo sinergijo in uresničevanje strategije in filozofije podjetja. Danes skupina LOTRIČ Metrology posluje z več kot 21.000 poslovnimi partnerji. Največji kupci prihajajo iz farmacevtske, avtomobilske, elektro, kemijske in plastične industrije, iz javnih in zasebni inštitutov, univerz, zdravstvenih ustanov ter drugih področij. Velik pomen namenja tudi sodelovanju z institucijami znanja. Podjetje sodeluje s 16 raziskovalnimi inštituti in univerzami.

Marko Lotrič je rojen 1963 v Kranju, po poklicu je elektrotehnik elektronik in obvlada tudi angleški, hrvaški in srbski jezik.

mag. Tina Sersen
mag. Tina Seršen, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Tina Seršen je po izobrazbi magistrica znanosti s področja mednarodnih odnosov.
Poklicno pot je začela leta 2006 na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer se je ukvarjala z evropskimi politikami na področju energetike in leta 2008 tudi koordinirala aktivnosti na tem področju v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. V letih 2009 in 2010/2011 je začasno opravljala tudi naloge atašejke za energijo na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju.
Kot uradnica je pridobivala bogate izkušnje na področju zakonodajnih in političnih dosjejev na ravni EU, meddržavnih in multilateralnih odnosov, aktivno pa je delovala tudi pri nekaterih posebnih projektih, kot so denimo kandidatura in vzpostavljanje sedeža Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) v Sloveniji, arbitražni postopek Nuklearne elektrarne Krško (NEK), evropski projekti strukturnih reform na področju energetike in v komitoloških odborih Evropske komisije.
Leta 2017 je prevzela vodenje sektorja za pravne in mednarodne energetske zadeve na Ministrstvu za infrastrukturo in s svojim delom zaznamovala nastajanje strateških dokumentov kot so Nacionalni energetski podnebni načrt (NEPN) in strategija za izstop iz premoga ter proces prenove domače energetske zakonodaje. V letu 2021 je koordinirala aktivnosti Direktorata za energijo v času predsedovanja Slovenije Svetu EU.
Ivan Smon
dr. Ivan Šmon, predsednik uprave, Elektro Gorenjska

Dr. Ivan Šmon, MBA je po izobrazbi doktor elektrotehniških znanosti in magister poslovnih ved, opravljen pa ima tudi mednarodni program MBA. Poslovno pot je začel leta 2001 v Elektru Gorenjska in jo nadaljeval na Univerzi v Ljubljani ter Ministrstvu za gospodarstvo. V letu 2010 se je zaposlil pri distribucijskem operaterju SODO, nato pa se je leta 2013 ponovno vrnil na Elektro Gorenjska, kjer je najprej opravljal funkcijo pomočnika uprave, nato pa še funkcijo izvršnega direktorja Organizacijske enote storitve informatika. Nadzorni svet Elektra Gorenjska ga je junija 2018 imenoval na mesto predsednika uprave za štiriletno mandatno obdobje.

Dr. Ivan Šmon, MBA, je predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije, predstavnik Slovenije v študijskem komiteju CIGRE PARIZ C6 (Distribucijski sistemi in razpršena proizvodnja), član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije, predsednik sekcije SNK WEC in podpredsednik sekcije Eurelectric.

Dejan Paravan
dr. Dejan Paravan, generalni direktor, GEN energija

Dr. Dejan Paravan je strokovnjak na področju trženja električne energije z obsežnimi vodstvenimi izkušnjami v energetski dejavnosti Skupine GEN. Študiral je na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko, leta 2004 pa je na isti fakulteti postal tudi doktor elektrotehniških znanosti.
Na začetku poslovne poti je prevzel vodenje različnih družb in projektov, povezanih s trgovanjem in dobavo električne energije, ki pomenijo začetek razvoja skupine GEN-I. V tej skupini je v preteklosti opravljal različne funkcije: člana uprave, izvršnega direktorja za prodajo, direktorja strateškega inoviranja, direktorja hčerinskih družb v Zagrebu, na Dunaju in v Milanu. Od marca letos opravlja funkcijo člana uprave družbe GEN-I, d.o.o., ki je del Skupine GEN.
Je poznavalec celotnega sektorja energetike, član upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije, predavatelj na stanovskih konferencah in vabljeni predavatelj na visokošolskih ter znanstvenih ustanovah.

Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia
Mojca Černelč Koprivnikar, moderatorka, Prosperia

Ustvarjalka in voditeljica številnih naprednih in inovativnih strokovnih dogodkov ter omizij, predavateljica in strokovnjakinja za energetiko ter ustanoviteljica in direktorica podjetja Prosperia. Verjame v ustvarjalno moč inovativnosti in rasti posameznikov ter organizacij z naprednimi strokovnimi dialogi in povezovanji.

Jošt Štrukelj; SunContract
Jošt Štrukelj, MBA, direktor, SunContract

Jošt Štrukelj je direktor energetske tržnice SunContract, ki kot prva omogoča P2P dogovore med proizvajalci in odjemalci električne energije. Jošt Štrukelj ima 15 letne izkušnje iz energetike, kjer je deloval v podjetjih ELES in Plinovodi. V Plinovodih je tesno sodeloval z mednarodnim združenjem ENTSOG, ki deluje v Bruslju in skrbi za implementacijo evropske energetske regulative v državah članicah. Je diplomant Ekonomske fakultete v Ljubljani, v letu 2018 pa je zaključil tudi FELU MBA program v okviru Ekonomske fakultete. Energetski tržnici SunContract se je pridružil z namenom širitve tržnice na druge trge EU in širše in s tem vsem odjemalcem električne energije omogočiti, da sami odločajo o ceni, ki so jo pripravljeni plačevati za porabljeno energijo.

Bogdan Barbič
Bogdan Barbič, direktor, HESS

Bogdan Barbič je svojo poslovno pot začel leta 1982 v družbi IBE v Ljubljani kot projektant, leta 1985 pa prevzel vodenje poslovne enote IBE v Krškem, kjer je vodil projekte s področja jedrske tehnike v NEK in projekte v Termoelektrarni Brestanica (TEB). Leta 1999 se je zaposlil v TEB kot vodja razvoja in hkrati kot vodja projekta gradnje 2 x 114 MW plinskih turbin. Po uspešno končanem projektu je leta 2001 za kratek čas prevzel vodenje tehničnega sektorja, leta 2002 pa je postal direktor TEB. Leta 2004 je v okviru HSE prevzel vodenje projekta gradnje verige HE na spodnji Savi, leta 2008 pa postal direktor družbe HESS.

Mag. Aleksander Mervar, Eles
mag. Aleksander Mervar, direktor, ELES

Direktor družbe ELES, d. o. o., je številna in raznolika znanja ter delovne izkušnje pridobil z zaposlitvijo na vodilnih delovnih mestih več velikih slovenskih družb. Je soustanovitelj podjetja Gen-I. Bil je predsednik Društva ekonomistov elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije, član predsedstva WEC za JV Evropo in podpredsednik komisije za vrednotenje premoženja slovenske elektroenergetike. Bil je član številnih nadzornih svetov večjih slovenskih družb, med drugim predsednik NS Geoplin in Geoplin plinovodi, Plinovodi in podpredsednik NS SOD, d. d. Trenutno opravlja funkcije predsednika kadrovske komisije NS KAD, podpredsednika akreditacijske komisije NS KAD, člana revizijske komisije NS KAD, d. d., člana NS Slovenske železnice, d. o. o., in predsednika revizijske komisije NS SŽ. Je imetnik certifikata Združenja nadzornikov Slovenije.

Mojca Markizeti
Mojca Markizeti, regijska direktorica za ESG in podnebne tematike, Deloitte Slovenija

Ima 20 let izkušenj z implementiranjem načel trajnostnega razvoja v podjetja in skupnosti, z razvojem poslovnih strategij, managementom sprememb v podjetjih, managementom inovacij. Po delu na Uradu Varuha človekovih pravic je delala na IEDC – Poslovni šoli Bled, kjer je vodila Društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj (UN Global Compact). V okviru slovenske mreže UNGC, je svetovala podjetjem, na področju uvajanja strategije trajnostnega razvoja, oblikovanja dolgoročne strategije, trendov in rizikov prihodnosti, sodelovala pa je tudi z vladnimi telesi pri pripravi strategije 2030 in aktivnostih v prehodu v nizkoogljično družbo.

Sedem let je bila vodja trajnostnega razvoja in regulative v globalnem podjetju Iskraemeco, d. d., ki je za svoje inovacije in aktivnosti na področju trajnostnega razvoja in ESG prejelo številna mednarodna priznanja.

Marjan Eberlinc, Plinovodi
Marjan Eberlinc, direktor, Plinovodi

Marjan Eberlinc je direktor družbe Plinovodi in od leta 2010 predsednik Energetske zbornice Slovenije. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo in se nato zaposlil v inženirski družbi Rudis, kjer je bil zaposlen na vodilnih delovnih mestih in delal na področju energetskih projektov doma in v tujini. Januarja 2000 je v družbi Geoplin prevzel mesto direktorja tehničnega sektorja. V letu 2003 je postal namestnik glavnega direktorja in član uprave, nato pa je leta 2005 postal direktor družbe Geoplin plinovodi, ki se je kasneje preimenovala v družbo Plinovodi.

Prosperia govorec
dr. Blaž Peternel, vodja raziskav in razvoja, SMARTIS

Doktoriral je iz področja elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani. Deset let je vodil razvoj različnih tehnoloških projektov pri operaterju telekomunikacij, šest let pa vodi področje raziskav in razvoja v podjetju SmartIS. Njegove raziskovalno-razvojne aktivnosti so usmerjene v širok spekter interdisciplinarnih področij rešitev digitalnih platform (digitalni dvojčki, energetsko upravljanje, prediktivno upravljanje, pametna mesta, skupnosti in domovi). Tekom kariere je pridobil veliko izkušenj z aktivnim sodelovanjem v mednarodnih in nacionalnih raziskovalno-razvojnih projektih.

Nada Drobne Popovič
mag. Maja Ivančič, svetovalka za komuniciranje in strateške projekte, Elektro Celje

Je svetovalka za komuniciranje in strateške projekte v Elektru Celje. Končala je študij sociologije na Fakulteti za družbene vede in kasneje magistrirala s področja menedžmenta. V Elektru Celje je zaposlena od 2012 in deluje na področju korporativnih zadev, strateškega razvoja podjetja, trajnostnega poslovanja in družbene odgovornosti, sodeluje v evropskih razvojnih projektih in je pooblaščenka za korporativno integriteto.

mag. Uroš Salobir, ELES
mag. Uroš Salobir, direktor Področja za strateške inovacije, ELES

Mag. Uroš Salobir je direktor področja za strateške inovacije v družbi ELES z dolgoletnimi izkušnjami iz vodenja elektroenergetskih omrežij. Je član številnih domačih in mednarodnih strokovnih združenj. Me drugim je podpredsednik odbora za raziskave in razvoj združenja evropskih sistemskih operaterjev ENTSO-E in podpredsednik izvršnega odbora združenja EGVIAfor2Zero. V zadnjem obdobju se intenzivno ukvarja s povezovanjem elektroenergetike s prometnim sektorjem in sektorjem ogrevanja in hlajenja ter vzpostavljanjem partnerstev s ključnimi deležniki iz obeh sektorjev.

Blaz Sterk, Interenergo
Blaž Šterk, direktor, Interenergo
Blaž Šterk, direktor družbe Interenergo d. o. o.
Marjan Eberlinc, Plinovodi
Lidija Živčić, soustanoviteljica društva Focus

Od leta 2003 deluje v Focusu, društvu za sonaraven razvoj. Je ena od ustanoviteljic društva, v društvu pa je delovala na različnih funkcijah (predsednica, vodja projektov in od 2011 naprej strokovna vodja). V septembru 2012 je doktorirala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Magisterij okoljskih znanosti je končala v letu 2001 v Central European University v Budimpešti, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pa je v letu 2000 pridobila univerzitetno diplomo iz ekonomije.

Ana Stanič
Borut Bizjak, direktor proizvodnje energije, Petrol
Prosperia govorec
Marko Kenig, vodja službe za investicije, HESS

Marko Kenig, po izobrazbi magister energetike, v energetiki deluje že dobrih 20 let. Njegovi začetki segajo v leto 2002, ko je v Termoelektrarni Brestanica opravljal delo inženirja za elektro opremo. V družbi HESS je zaposlen že več kot 10 let, njegovo delo pa je segalo v sam pričetek izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. V času izgradnje hidroelektrarn je sprva opravljal delo nadzornika za elektro opremo, nadaljeval kot vodja vzdrževanja ter vodja modifikacij in razvoja tehnologij, danes pa vodi službo za investicije.

dr. Miha Bobič
dr. Miha Bobič, vodja poslovne enote Balansiranje in regulacija, Danfoss

Doktoriral je iz strojništva na Univerzi v Ljubljani. Po diplomi se je zaposlil v podjetju Danfoss Trata, kjer je 18 let vodil globalni razvoj, danes pa je podpredsednik poslovne enote Daljinska energetika. Dodatno se je šolal iz poslovne administracije na različnih šolah. Aktiven je v standardizaciji, Gospodarski zbornici, v Fraunhofer inštitutu in predava na tehničnih Univerzah. Je tudi predsednik projekta »Inženirke in inženirji bomo«, ki promovira tehnične poklice med mladimi, predvsem dekleti.

Prosperia govorec
mag. Alida Rejec, SENG

Mag. Alida Rejec je direktorica sektorja za razvoj v podjetju Soške elektrarne Nova Gorica, kjer je tudi začela svojo poklicno pot. Diplomirana inženirka gradbeništva je v letu 2003 magistrirala s področja varstva voda. Ima bogate izkušnje pri vodenju investicij v hidroenergetske objekte – od idejne zasnove do pridobitve dovoljenj za poseg v prostor ter uporabnih dovoljenj za hidroenergetske objekte.

Fokus njenega profesionalnega udejstvovanja predstavljajo izzivi na področju umeščanja novih kapacitet za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, v povezavi z drugimi pozitivnimi učinki, ki jih lahko tovrstni objekti prinesejo lokalnim skupnostim in širšemu družbenemu okolju. Soča velja za sinonim naravne lepote, zato je posebna skrb in odgovornost namenjena tudi odgovornemu upravljanju z vodnim virom, da bodo lahko tudi zanamci občudovali naravne lepote Posočja.

 

Bostjan Gregorc
dr. Boštjan Gregorc, izvršni direktor strateških razvojnih projektov in investicij, DEM

Boštjan Gregorc, izvršni direktor strateških razvojnih projektov in investicij, je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, kjer je tudi doktoriral s področja hidravličnih strojev. Svojo poklicno pot je leta 2006 začel v podjetju Dravske elektrarne Maribor, kjer je delal na različnih področjih. Kot specialist za strojne naprave se je največ ukvarjal s prenovami, implementacijo novih tehnoloških rešitev in s področjem vzdrževanja. Prav tako je v podjetju sodeloval pri uvajanju različnih procesih sistemov in pri projektih na področju prediktivnega vzdrževanja, razvoja inovacij in na področju sistemskih storitev. Vzporedno z drugimi razvojnimi nalogami je prisoten tudi v mednarodnem okolju, kjer sodeluje pri evropskih projektih. Je avtor in soavtor več strokovnih prispevkov, ter član Inženirske zbornice Slovenije.

Prosperia govorec
Lena Penšek, zagovornica, Greenpeace Slovenija

Lena Penšek, zagovornica, Greenpeace Slovenija

Tomislav Tkalec
Tomislav Tkalec, vodja Sektorja za obnovljive vire energije, MOPE

Tomislav Tkalec je vodja Sektorja za obnovljve vire energije na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Ima več kot 10 letne izkušnje dela na temah obnovljivih virov energije, skupnostnih OVE projektov, decentralizacije proizvodnje električne energije in tudi učinkovite rabe energije, energetske revščine, energetskih politik, participativnih procesov, politične ekologije ter dela na evropskih projektih. Doktoriral je v sklopu programa Varstvo okolja na Univerzi v Ljubljani.

Jan Bohinec
Jan Bohinec, vodja službe za analizo trgov in portfelja, GEN-I

Jan Bohinec je vodja službe za analizo trgov in portfelja, kjer skrbi za razvoj na področju trgovanja z energenti, ukvarja se z razvojem modelov za napovedovanje cene električne energije ter načrtovanjem prihodnjega razvoja elektroenergetskega sistema Slovenije.

PROGRAM

PROGRAM

8.15

Registracija in sprejem ob jutranji kavi

9.00

NUJNO UVAJANJE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V ČASU KRIZE
Moderatorka foruma: Mojca Černelč Koprivnikar, Prosperia

Uvod: Podnebni cilji dekarbonizacije in obnovljivi viri energije,
mag. Tina Seršen, MOPE

9.30

OPTIMIZACIJA RABE ENERGIJE IN OBNOVLJIVI VIRI
Kako lahko s čezsektorskim povezovanjem optimiziramo energetske sisteme,
dr. Miha Bobič, Danfoss Trata

Scenariji razvoja elektroenergetskega sistema Slovenije do 2050 in pospeševanje OVE,
Jan Bohinec, GEN-I

Pot razogljičenja, ESG, priključevanje in trajnostno poslovanje elektrodistribucijskih podjetij,
mag. Maja Ivančič, Elektro Celje, GIZ DEE

Omizje
Celostni zeleni energetski pristopi prinašajo prihranke in dekarbonizacijo
Govorci:
• mag. Uroš Salobir, Eles
• dr. Ivan Šmon, Elektro Gorenjska in GIZ DEE
• Lena Penšek, Greenpeace Slovenija
• dr. Tomislav Tkalec, MOPE

10.50

Odmor za kavo

11.15

TVEGANJA ESG IN OVE
Leto 2023 je generalka za pripravo ESG strategije podjetja,
Mojca Markizeti, Deloitte

Trajnostno poročanje in IBM Envizi,
dr. Blaž Peternel, SMARTIS

Razprava
Podnebno voditeljstvo, ESG in obnovljivi viri energije
vabljeni govorci

12.15

BREZOGLJIČNE ENERGETSKE REŠITVE IN OVE – PRIMERI
SunContract energetska tržnica – edinstvena tehnološka rešitev, ki podpira delovanje
skupnostnih samooskrb,

Jošt Štrukelj, MBA, SunContract

Kako v Petrolu gradimo velike sončne elektrarne in bolj trajnostne bencinske servise,
Borut Bizjak, Petrol

Fotonapetostna elektrarna – Vzpostavitev hibridnega sistema v HE Brežice,
Marko Kenig, HESS

Resnični izzivi uvajanja OVE,
dr. Boštjan Gregorc, DEM

13.15

Odmor za mreženje ob pogostitvi

14.05

Omizje
Zeleni viri energije in izzivi v praksi
Govorci:
• Bogdan Barbič, HESS
• dr. Boštjan Gregorc, DEM
• mag. Alida Rejec, SENG
• Blaž Šterk, Interenergo
• dr. Lidija Živčić, Focus

14.50

POSPEŠEVANJE ZELENEGA PREHODA IN PRILOŽNOSTI ZA GOSPODARSTVO

Okrogla miza
Priložnosti in pasti investicij, cen energentov in vizija pospeševanja
Govorci:
• Marjan Eberlinc, Plinovodi
• Marko Lotrič, Državni svet
• mag. Aleksander Mervar, ELES
• dr. Dejan Paravan, Gen energija
• vabljeni govorci

16.00

Zaključek
*Organizator si pridržuje pravico do sprememb

manj

POKROVITELJI

Organizator:
Prosperia logotip
Srebrni pokrovitelj:
GIZ logo
Bronasti pokrovitelj:
Sponzor plinovodi
Bronasti pokrovitelj:
Sponzor plinovodi
Bronasti pokrovitelj:
GEN energija logo Prosperia
Mali pokrovitelj:
HESS logo Prosperia
Mali pokrovitelj:
Sonce logo
Mali pokrovitelj:
CIGRE CIRED logo Prosperia
Medijski pokrovitelj:
Naš stik
Podpornik:
CIGRE CIRED logo

IZJAVE UDELEŽENCEV

“Energetika in okolje je zelo pomemben dogodek v luči zelenega prehoda in smernice, ki smo jih oblikovali za Slovenijo so skladne z EU smernicami. Zelo pomembno je, da bomo vlagali v kadre, kajti zelenega preboja ne bo, če ne bo kadrov. In v tej luči tudi Prosperia prispeva svoj delež.”

dr. Marko Topič, Fakulteta za elektrotehniko, UL

“Tako kot sam REPowerEU, ki je bil objavljen 18. maja, je tudi sam dogodek Energetika in okolje 22 oz. Prosperia prava nova energija, ki pomaga, da vse skupaj premikamo.”

mag. Erik Potočar, Ministrstvo za infrastrukturo

“Današnji dogodek EO22 je bil narejen ob ravno pravem času.”

dr. Tomaž Žagar, Skupina GEN

“Hvala za organizacijo še enega odličnega dogodka.”

Udeleženka, Energetika in okolje 22

PRIJAVITE SE

Ekipam s 3 udeleženci ali več iz iste organizacije ob hkratni prijavi nudimo 10 % popust na veljavno kotizacijo. Zaposlenim v lokalnih skupnostih, na fakultetah in v NVO nudimo 30 % popusta.

22 % DDV ni vključen v ceno.

Preverite ugodne popuste za skupinske vstopnice in NVO, občine in fakultete.

Oglasni banner GIZ
Oglasni banner GIZ
Oglasni banner GIZ

Organizacije, s katerimi smo že sodelovali:

PRIZORIŠČE

Dogodek Energetika in okolje ’23 bo potekal v živo na Brdu pri Kranju.

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obveznaPOSTANI POKROVITELJ

 

Pišite nam na info@prosperia.si ali nas pokličite na 031 717 599 za možnosti pokroviteljstva in skupaj bomo izbrali pokroviteljstvo, ki najbolje podpre vaše poslovne cilje.

Postani sponzor ikona KONTAKTIRAJTE NAS

Prijava na novice
*Polja, označena z zvezdico, so obvezna